آدرس: مرثیه

مراثی حضرات معصومین علیهم السلام

مرثیه ای از فواد کرمانی

عنقای قاف وجود کنگره عشق نیست منزل هر  بوالهوس طایر این آشیان جان حسین است و بس قله   قاف   وجود     منزل     عنقا…