آدرس: مدیحه

اشعاری در مدح حضرات معصومین علیهم السلام

فی مدح ابی الحسن علی الاکبر

بسم الله الرحمن الرحیم ای  طلعت    زیبای    تو   عکس    جمال    لم  یزل                                                                                                        وی    غرّۀ    غرّای    تو    آئینۀ    حسن   ازل ای    درّۀ…