آدرس: مرثیه

مراثی حضرات معصومین علیهم السلام

فی مدح ابی الحسن علی الاکبر

بسم الله الرحمن الرحیم ای  طلعت    زیبای    تو   عکس    جمال    لم  یزل                                                                                                        وی    غرّۀ    غرّای    تو    آئینۀ    حسن   ازل ای    درّۀ…

مرثیه
0

شعری از عمان سامانی

بسم الله الرحمن الرحیم گشت    تیغ    لامثالش  ،   گرم   سیر                  از   پی   اثبات    حق     و     نفی   غیر ریخت بر خاک از جَلادت…

مرثیه
0

شعری از عمان سامانی

بسم الله الرحمن الرحیم باز  دل   را    نوبت    بیماری   است                        ای   پرستاران   زمان   یاری   است جستجوی     از     گرفتاران      کنید                        …