بسم الله الرحمن الرحیم

ای   مظهر   احد   هو    یا    علی   مدد                         ای محرم صمد  هو  یا  علی  مدد

ای  شاه   ذو   رَشَد   هو   یا   علی  مدد                         ای  میر  معتمد  هو  یا  علی  مدد

الله  را  اسد  هو یا علی مدد

جان  از   تو  صیقلی   یا   مرتضی  علی                        دل  از تو منجلی یا  مرتضی علی

یا   والی    الولی     یا    مرتضی   علی                        ای  ذات  تو علی  یا مرتضی علی

ای یاد تو مدد هو یا علی مدد

ایجاد   جن   و  انس   از   حی   لم   یزل                       بهر عبادت  است  نی فتنه  و دغل

ذکر   علی    بود    چون    بهترین    عمل                      پس خلق جن و انس گشتند کز ازل

گویند  تا   ابد  هو یا علی مدد

گسترده   هر  طرف   شیطان  ز  حیله  دام                      تا  در مَقام  خود  ما را  دهد  مُقام

ما   حرز  جان   کنیم    نام   تو   را   مدام                     تا آن رجیم را  از این  خجسته  نام

بر رخ کشیم سد هو یا علی مدد

یا  رب   چو   بر   پرد   مرغ   روان   من                    گردد به زیر خاک آن دم  مکان من

از   این    سخن    مباد    افتد    زبان   من                    خواهم که تا به  حشر باشد  بیان من

پیوسته  در لحد هو یا علی مدد

موسی  به   مهر  تو   زاد   و   وفات  یافت                   عیسی ز لطف تو حسن صفات یافت

خضر   از   ولای   تو   آب    حیات   یافت                   نوح  از شدائد  طوفان  نجات  یافت

چون گفت بی عدد هو یا علی مدد

عقل از تو مات  و نطق در وصفت الکن است                  گر خوانمت خدای کفر مبرهن است

ور  دانمت   جدای   آن   کفر   در  من  است                  از بهر هر کسی  حدی  معین است

ای بی حدیت حد هو یا علی مدد

ای   میر  تاج    بخش   ای   شاه    تاج   دار                  ای  نفس  مصطفی ای  شیرکردگار

در    قلب    سالکان    در    دور     روزگار                  از اسم ذوالفقار وز جسم  ذوالفقار

قتّال  دیو  و  دد هو یا علی مدد

مخلوق     خاص     حق     خلّاق      ماسوا                   فرماندۀ    عباد     فرمانبر     خدا

هم     خالق      زمین     هم     فاطر     سما                  ای صاحب یدی کش  خوانده  کبریا

بالای   کلّ   ید  هو یا علی مدد

دل   خانۀ    خداست     تا    خانۀ    تو    شد                  جان   مست   بادۀ   پیمانۀ   تو  شد

اطراف     شمع     هو     پروانۀ     تو    شد                 هر کس تو را شناخت دیوانۀ تو شد

غارتگر   خرد  هو یا علی مدد

«والشمس»  «والضحی»  یعنی  به  روی  تو                 «واللیل اذا سجی» یعنی به موی تو

در   دل    صغیر   را   هست    آرزوی    تو                 خواهد که سر نهد بر خاک کوی تو

فَأرِد  لما   اَرَد   هو یا علی مدد

«بر عمر لعنت بر آل حیدر صلوات»