ولیّ    خالق        اکبر ،  علّیً هو علّیً حق              وصیّ     پاک    پیغبر ،   علیً هو علیً حق

مطیع  حضرت  سبحان به  حکم محکم قرآن              مطاع     ماسوا     یکسر   علیً هو علیً حق

به   روحانی   لاهوتی   به   جسم    ناسوتی              امام    و هادی   و  رهبر   علیً هو علیً حق

ز پیدا  و نهان  مخبر  به کل  ما  خَلَقَ  مُظهِر             به  ذات  پاک  حق   مَظهَر علیً هو علیً حق

به خلق اول و آخر چه در باطن چه در ظاهر             بهین  سید   مهین  سرور  علیً  هو علیً حق

به یک دم جمله عالم را چه عالم را چه آدم را             ز لفظ  «کُن»   پدید   آور   علیً هو علیً حق

خدا جویان  صادق را  دل  آگاهان  عاشق را               به  جان جانان، به دل دلبر علیً هو علیً حق

یگانه  دُرّ  دریا  دل، محیط  و کشتی و ساحل               شراع   و  بیدق  و  لنگر   علیً هو علیً حق

خم و خمخانه  و مینا، شراب و مستی و غوغا               سبو  و   ساقی   و  ساغر  علیً هو علیً حق

به  نفس   واحده   حاضر ز عین  ناظره  ناظر              به هر محضر به هر منظر علیً هو علیً حق

شریعت را پس از احمد مکین و مرکز و  مسند             چراغ    مسجد    و   منبر   علیً هو علیً حق

جز از در شهر را کو ره؟ پیمبر شهر علم  آنگه             بدین    شهر   معظم    در   علیً هو علیً حق

جلیلی  کز عُلوِّشان،  شد این  دولت  ورا ارزان              ز حق  تیغ، از  نبی دختر، علیً هو علیً حق

رسل  را  یکسر  از آدم  نهان  و  فاش  تا  خاتم               انیس  و   مونس  و  یاور  علیً هو علیً حق

کتب را  بر همه  آیت  بطون  و معنی و حکمت             رموز  و صادر  و  مصدر علیً هو علیً حق

شهی  کز رفعت و شوکت  بود  او را  پی خدمت             فلک   چاکر  ملک  لشکر  علیً هو علیً حق

گه  علم   از  همه  اعلم  گه   حلم  از همه   اقدم                بهر  فضل  از  همه  برتر علیً هو علیً حق

شجاعی   کز هنرمندی  دو  تا  کردی  و  برکندی              تن  مرحب ،   در   خیبر   علیً هو علیً حق

دلیری  کز  همه   گردان  شجاعان   و  هماوردان             ندید  از  بهر  خود  همسر  علیً هو علی حق

شهنشاهی   که   دربانی  کنند  او  را  به  سلطانی              جم  و  دارا   و   اسکندر   علیً هو علیً حق

سراسر  ملک  هستی  را  بلندب  را  و پستی  را               خدیو    معدلت      گستر   علیً هو علیً حق

امیری   کز   وفاداری   پی   جانبازی   و   یاری               نبی  را   خفت  در  بستر  علیً هو علیً حق

پدربر بوالبشر آن  شه  که  از  رفعت به  بیت الله               تولد    یافت    از   مادر    علیً هو علیً حق

ز  قدرت   وز رخ  زیبا   نگهبان   و  ضیا   افزا               به  نُه  افلاک و هفت اختر علیً هو علیً حق

قدیری  کو  چو شد  ظاهر، بشد  ظاهر  از آن قادر            سراسر    قدرت    داور    علیً هو علیً حق

صمد  دستی  که  بشکستی  صنم ها  از  زبردستی             الهی   خانه    را     اندر   علیً هو علیً حق

به  فرمان  خدا   آن   کو   کشید   از   قوّت   بازو              ز  خیل    مشرکان   کیفر  علیً هو علیً حق

عدو  سوزی  که  در  میدان  فرستادی  سوی نیران             روان  عَمرو   چون  عنتر علیً هو علیً حق

شهی  کاندر   جزا   ایزد  محبش   را   جزا   بخشد              بهشت  و  طوبی  و  کوثر علیً هو علیً حق

صغیر از حق همی جوید چنین توفیق تا گوید

از   این  دم  تا   دم  محشر  علیً هو علیً حق