بسم الله الرحمن الرحیم

مظهری   گردید    ظاهر  دوش  بر  عین   الیقینم    کز تماشای  جمالش رفت از کف عقل و دینم

لَوحَشَ الله از  جمال او  که  چون  دیدم     بیاسود    از  غم  و  اندوه   بی  پایان  دل   اندوهگینم

کرد   دیدار     بهشت   جاودان      طلعتِ    وی    فارغ   از  یاد  بهشت و از  خیال حور عینم

وین  عجب کآن  دلبر  یکتای  بی  همتا  عیان  شد    در جنوب و در شمال و در یسار و در یمینم

رفتم  از خویش  و  بگفتم   با   زبان  بی   زبانی     کای    حبیب   دلفریبم   ای   نگار   نازنینم

ای  تو  جان  جان   جانم   ای    ضیاء    دیدگانم      دلبر  و  دلدار  و دلجو  دلستان  و  دلنشینم

از کجایی؟ کیستی؟ نامت چه؟ نسبت با که  داری؟     گفت:  من  سر هویّت، هست  هستی  آفرینم

در  نهانم   کنز  مخفی   در  عیانم    کل   هستی     هستی آثاردوحرف است ومن اصل آن واینم

اسم اعظم ، کنج  اسماء،  عشق   مطلق،  آمر کل     داور  کون  و  مکانم  وجه   ربّ   العالمینم

من رسول  الله را  در   خود   به  تمجید  و  ثنایم     من   کتاب   الله  را   مصداق   آیات   مُبینم

طا و سین و میم و کاف و ها و یا  وعین و صادم     طا و سین و طا و ها و حا و میم و یا و سینم

سرّ «الرحمن علی  العرش استوی» را گر ندانی     آن  منم  کاندر  سویدای   دل  انسان   مکینم

ذاکر و مذکور و ذکرم حامد  و  محمود  و حمدم      من  «صراط المستقیمم» ملک اندر یوم دینم

من قیامم،  من قعودم،  من  رکوعم، من  سجودم      خود  به  خود  گویندۀ  ایّاک   نعبد   نستعینم

بزم   وحدت  را   نوا  و   نغمه  و نایی  و  نایم      باده  نوش و ساقی و مینا، شراب و ساتکینم

اصفیاء   را من  انیسم   از کیا   را   من  جلیسم     انبیاء  را  من   ظهیرم  اولیا  را   من  مُعینم

پادشاه    لا مکانم     پیشوای     انس   و   جانم      مقتدای    قدسیانم    رهبر    روح    الامینم

نا  امیدان  را   امیدم   بی    پناهان    را   پناهم      خضر  راه  رهروانم   هادیم   حبل   المتینم

هست عالم جسم و در آن جسم من   جان عزیزم      هست امکان بحر و در آن بحر من دُرِّ  ثمینم

نور بخش مهر و ماه  و زهره،  مریخ  و عطارد      زیور  ارض  و سما و  لنگر  عرش  برینم

دست من بر پای  دارد  کرسی و لوح  و قلم  را      من   هوادار    سپهرم  من   نگهبان   زمینم

ز  ابتدا   تا  انتها   من   خلق  را   قسّام   رزقم      در  حقیقت  فیض  بخش   اولین  و  آخرینم

خستگان   عشق   را   تیمار   جان  بی   شکیبم      تشنگان   وصل   را   سرچشمۀ  ماء   مَعینم

عشق بایستی  که تا عاشق به  من  نزدیک  گردد     ور  نه من   بیرون ز استدارک عقل دوربینم

پای تا سرعشق و شور  و جذبه ام  همراه  حُسنم     زین  سبب  گاه  ظهور خویش با احمد قرینم

در  مقام   حسن   کل ، محمود ، عبدُ  من  عبیدم      نام   نیکویم  علی   سر   حلقۀ   اهل   یقینم

یا  علی  مدحت  سرای   درگه   عرش   آستانت     من    صغیر   مستمند   بینوای   دل   غمینم

رو   سیاه  و  دل  تباه  و پر گناه  و عذر خواهم     عاجز و  بیچاره و مسکین، منیب  و مستکینم

لیک شادم زین که  مداح توهستم  خاصه  کزجان     بندۀ   فرزند   تو  صابر   علی   شاه   امینم

مهر  او  کان  بی  گمان  مهر  و تولّای  تو باشد     دست  قدرت ریخته  روز ازل درماء و طینم

لطف او را کان بود لطف تو من امیدوارم

منت او را که هست آن منّت تو من رهینم